فایل های دانلودی کالرآیدی منشور سیمین

نام فایل دانلود سایز توضیحات
راهنما 1.06 MB --
فایل DLLx86 935 KB برای ویندوز 32 بیتی
فایل DLLx64 1.18 MB برای ویندوز 64 بیتی
نرم افزار مانیتورینگ 3.27 MB برای مانیتور کردن
نرم افزار تست 1.47 MB برای تست دستگاه
فایل سرویس 1.90 MB برای کار کردن در حالت شبکه


نمونه کد های کالر آیدی در زبان های مختلف

نام فایل دانلود سایز توضیحات
#Sample C 2.24 MB --
Sample VB 1.94 MB --
Sample VB 6 20.09 KB --
Sample Delphi 7 1.15 MB --
Sample Delphi XE 5.89 MB --
++Sample Visual C 15.1 MB --
Sample C++ Builder 7.70 KB --